• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Přehled základní odměny advokátky za poskytnutou právní službu PDF Tisk Email

U p o z o r n ě n í : advokátka je plátcem DPH ve výši 21%, která je připočtena při vyúčtování právní služby

 

 

Konsultace

 

Konsultace - ústní v sídle advokáta 800,--Kč/ hod i započatou

 

Konsultace s vyhotovením písemnosti v sídle advokáta     1.000,--Kč/ hod. i započatou

 

Konsultace ústní mimo sídlo advokáta 1.300,--Kč /hod i započatou

 

Hodinová sazba v právním mimosoudním zastoupení včetně vyjednávání

o dohodě ( telefonicky , e-mailem ) 1.300,--Kč / hod i započatou

 

 

Právní zastoupení v řízení před soudy

 

Úprava poměrů k nezletilým dětem včetně úpravy styku   1.500,--Kč/hod. i započatou

 

Rozvod manželství                                                             1.500,--Kč/hod. i započatou

 

Pod pojmem úkon lze rozumět zejména převzetí věci, sepis žaloby či podání ve věci samé, účast na jednání, jednání s klientem nad jednu hodinu.

 

Ke každému úkonu v dané věci náleží advokátce paušál ve výši 300,- Kč. V případě jízdy mimo sídlo advokátky náleží advokátce jízdné ve výši vypočtené dle platné vyhlášky MPSV o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, která se každý rok mění.

Za čas strávený na cestě náleží advokátce 100,- Kč za každou i započatou půlhodinu.


V ostatních věcech, výše neuvedených bude účtováno buď dle dohody uzavřené mezi advokátem a klientem o výši sjednané odměny a nebo v souladu s vyhl. 177/ 1996 Sb. o advokátním tarifu.

 

Vyhotovení smluv

 

Sepis darovací smlouvy 5.000,--Kč+ paušální odměna ve výši 300,--Kč

( v odměně  je zahrnuto i případné zřízení věcného břemene v rámci darovací smlouvy )

 

Sepis smlouvy o zřízení, změně či zrušení věcného břemene       2.500,- Kč + paušální odměna ve výši 300,--Kč

 

Kupní smlouva         cena za sepis se řídí dle výše kupní ceny v souladu s § 7 vyhl.

č. 177/1996 Sb.

 

Smlouva o úschově  do 2.000.000,--Kč                                     3.000,-- Kč

 

Smlouva o úschově nad 2.000.000,--Kč                                     5.000,--Kč

 

Smlouvy o vypořádání společného jmění manželů

 

- bez nemovitosti 3.000,--Kč + 600,--Kč pauš. odměna

- s jednou nemovitostí 10.000,--Kč + 600,--Kč pauš. odměna

-s více nemovitostmi 15.000,--Kč + 600,--Kč pauš. odměna

-s OSVČ nebo s obchod. podílem ( bez nemovitosti) 6.000,--Kč+ 600,--Kč pauš. odměna

 

Sepis  návrhu na zápis  do KN                                     1.000,--Kč

 

Ověření  podpisu na sepsané smlouvě                         30,--Kč / jeden podpis

 

Vyplnění přihlášky do insolvenčního řízení 1.000,--Kč + 300,--Kč pauš.odměna

 

Při převzetí věci je možné se s advokátkou na konkrétní ceně za poskytnuté právní služby dohodnout s přihlédnutím k rozsahu a složitosti případu a tuto odměnu lze stanovit těmito způsoby:

 

odměna za úkon, podle počtu úkonů právní služby učiněných advokátem

odměna podle hodnoty věci, která je předmětem poskytované právní služby

pevná odměna, za vyřízení celé záležitosti bez ohledu na časovou náročnost a složitost poskytované právní služby

paušální odměna, za určité opakující se časové období bez ohledu na časový rozsah služeb a na počet úkonů učiněných advokátem

podílová odměna, podle výsledku sporu

 

 

 

V případě sporu mezi advokátem a klientem je příslušná k mimosoudnímu řešení Česká advokátní komora se sídlem : Národní 16, 110 00 Praha 1 , Tel. č. :  221 729 011, email : Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Návrh na zahájení mimosoudního  řešení může klient podat nejpozději do jednoho roku ode dne , kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé.

 

Podrobnější informace k tomuto tématu najdete na webu České advokátní komory www.cak.cz.