• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Přehled základní odměny advokátky za poskytnutou právní službu PDF Tisk Email
INFORMACE PRO MNE

 

 

Přehled základní odměny advokátky za poskytnutou právní službu

 

 

U p o z o r n ě n í : advokátka je plátcem DPH ve výši 21%, která je připočtena při vyúčtování právní služby

 

 

Konsultace 

 

Konsultace - ústní v sídle advokáta ( telefonická)             1.000,--Kč/ hod i započatou

 

Konsultace s vyhotovením písemnosti v sídle advokáta     1.500,--Kč/ hod. i započatou+ paušální odměna ve výši 300,- Kč

 

Konsultace ústní mimo sídlo advokáta                            2.000,--Kč /hod i započatou

 

 

Právní zastoupení v řízení před soudy

 

Úprava poměrů k nezletilým dětem včetně úpravy styku       2.000,--Kč/jeden úkon právní služby

Stejná sazba je i v dalších věcech týkajících se nezletilých dětí.

 

Rozvod manželství                                                             2.000,--Kč/jeden úkon právní služby

 

Pod pojmem úkon lze rozumět zejména převzetí věci, sepis žaloby či podání ve věci samé, účast na jednání, jednání s klientem nad jednu hodinu.

 

Ke každému úkonu v dané věci náleží advokátce paušál ve výši 300,- Kč. V případě jízdy mimo sídlo advokátky náleží advokátce jízdné ve výši vypočtené dle platné vyhlášky MPSV o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, která se každý rok mění.

 

Za čas strávený na cestě náleží advokátce 100,- Kč za každou i započatou půlhodinu.

 

V ostatních věcech, výše neuvedených bude účtováno buď dle dohody uzavřené mezi advokátem a klientem o výši sjednané odměny a nebo v souladu s vyhl. č.  177/ 1996 Sb. o advokátním tarifu.

 

 

Vyhotovení smluv  

 

Sepis darovací smlouvy                           6.000,--Kč+ paušální odměna ve výši 300,--Kč

 

( v odměně  je zahrnuto i případné zřízení věcného břemene v rámci darovací smlouvy )

 

Sepis smlouvy o zřízení, změně či zrušení věcného břemene       3.000,- Kč + paušální odměna ve výši 300,--Kč

                                                                           

Kupní smlouva          cena za sepis se řídí dle výše kupní ceny v souladu s § 7 vyhl.     

                                  č. 177/1996 Sb.

 

Smlouva o úschově  do 2.000.000,--Kč                           3.000,-- Kč

 

Smlouva o úschově nad 2.000.000,--Kč                          6.000,--Kč

 

Smlouvy o vypořádání společného jmění manželů

 

- bez nemovitosti                                  5.000,--Kč + 600,--Kč pauš. odměna

- s jednou nemovitostí                          10.000,--Kč + 600,--Kč pauš. odměna

-s více nemovitostmi                            15.000,--Kč + 600,--Kč pauš. odměna

-s OSVČ nebo s obchod. podílem ( bez nemovitosti) 6.000,--Kč+ 600,--Kč pauš. odměna

 

Sepis  návrhu na zápis  do KN                       1.000,--Kč

 

Ověření  podpisu na sepsané smlouvě                30,--Kč / jeden podpis             

 

Vyplnění přihlášky do insolvenčního řízení     1.500,--Kč + 300,--Kč pauš.odměna                                           

 

Při převzetí věci je možné se s advokátkou na konkrétní ceně za poskytnuté právní služby dohodnout s přihlédnutím k rozsahu a složitosti případu a tuto odměnu lze stanovit těmito způsoby:

 

·                 odměna za úkon, podle počtu úkonů právní služby učiněných advokátem

·                 odměna podle hodnoty věci, která je předmětem poskytované právní služby

·                 pevná odměna, za vyřízení celé záležitosti bez ohledu na časovou náročnost a složitost poskytované právní služby

·                 paušální odměna, za určité opakující se časové období bez ohledu na časový rozsah služeb a na počet úkonů učiněných advokátem

·                 podílová odměna, podle výsledku sporu

 

 

V případě sporu mezi advokátem a klientem je příslušná k mimosoudnímu řešení Česká advokátní komora se sídlem : Národní 16, 110 00 Praha 1 , Tel. č. :  221 729 011, email : Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Návrh na zahájení mimosoudního  řešení může klient podat nejpozději do jednoho roku ode dne , kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé.

 

Podrobnější informace k tomuto tématu najdete na webu České advokátní komory www.cak.cz.